Filtrácia vzduchu – nuklear

Stacionárne filtračné jednotky

Rekonštrukcia filtračných uzlov v Atómových elektrárňach typu VVER sa týka ventilačných systémov. Všetky nové zariadenia sú riešené v nadväznosti na súvisiace zariadenia stávajúcej vzduchotechniky bezpečnostnej triedy 3. Jednotlivé systémy sú prevádzkované aj v prípade havárie (LOCA).

Dôvodom realizovaných rekonštrukcií bolo výrazné zníženie nákladov na prevádzku VZT systémov, zvýšiť účinnosť záchytu Ra jódu a aerosólov. Staré filtračné systémy neumožňovali meranie účinnosti záchytu Ra jódu, čo bolo z hľadiska environmentu a jadrovej bezpečnosti nevyhovujúce. Nové filtračné zariadenia CAMFIL tieto problémy odstránili.

Jednotlivé filtračné komory obsahujú:
– merania diferenciálneho tlaku (∆p) na predfiltroch a HEPA filtroch – vizuálna informácia o zanesení filtračných náplní,
– kontrolné a vzorkovacie otvory – odber vzoriek aktívneho uhlia (záchyt rádioaktívneho metyljodidu), odber vzoriek vzduchu (radiačná kontrola),
– kontrolné mechanizmy na meranie tesnosti osadenia filtračných náplní (100% tesnosť).
– špeciálne vstavané príruby na bezkontaminačnú (BIBO) výmenu zanesených filtračných vložiek

Výsledok a prínos rekonštrukcie VZT zariadení:
– zníženie prevádzkových nákladov,
– násobné zníženie rádioaktívnych odpadov (spáliteľné filtračné náplne),
– účinnosť filtrácie aerosólov 99,95% (MPPS) podľa EN 1822-1 a účinnosť filtrov na záchyt rádioaktívneho jódu min. 99%,
– možnosť bezkontaminačnej (BIBO) výmeny zanesených filtračných vložiek aj počas abnormálnych režimov a havarijných stavov (okrem TL12),
– dostupnosť náhradných filtračných vložiek a náplní,
– okamžité servisné zásahy a služby,
– zaistenie požiarnej bezpečnosti (montáž protipožiarnych klapiek do trasy VZT),
– seizmické zodolnenie na kategóriu 1b,
– prevádzka systémov v normálnej prevádzke, pri plánovaných aj neplánovaných odstávkach, pri strate napájania zo siete, pri havarijných režimoch úniku chladiva, ťažkej havárie a pri odstraňovaní následkov MPN,
– životnosť zariadenia a jeho hlavných komponentov (okrem filtračných náplní) je 50 rokov.

Mobilné filtračné jednotky MoFi

Mobilné zariadenie na lokálne odsávanie Ra prachu vznikajúceho pri rezaní, brúsení alebo pálení. Podľa požiadaviek na filtráciu sa jednotlivé zariadenia vyrábajú v 2. , alebo 3. stupňových prevedeniach s možnosťou regulácie prietoku vzdušniny.

Materiál: nerezová oceľ
účinnosť filtrácie aerosólov: podľa požiadaviek až do 99,95% (MPPS) podľa EN 1822-1

MoFi obsahujú:
– merania diferenciálneho tlaku (∆p) na všetkých filtračných stupňoch – vizuálna informácia o zanesení filtračných náplní,
– vizuálne „svetelné“ alarmy zanesenia filtračných stupňov a poruchy motora,
– špeciálne vstavané príruby na bezkontaminačnú (BIBO) výmenu zanesených filtračných vložiek
– frekvenčný menič na nastavenie požadovaného prietoku vzdušniny