Ochrana betónu a podláh

Primárna a sekundárna ochrana betónových konštrukcií a stavieb

V oblasti sanácie betónových konštrukcií CHESTREAL PROGRESS, a.s. ponúka svoje služby zákazníkom v štyroch hlavných oblastiach.

1. Čistenie, rezanie a dekontaminácia betónových konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom s pracovným tlakom 500 – 2200 bar

2. Reprofilácia poškodených betónových konštrukcií
– aplikácia sanačných materiálov torkretážou resp. ručným nanesením vrátane opráv   oceľovej výstuže

3. Sekundárna ochrana betónových konštrukcií – izolácia proti tlakovej vode, vzlínajúcej vlhkosti, chemickým vplyvom a ochrana   betónových konštrukcií proti poveternostným vplyvom.

– kryštalická izolácia – vytvorenie trvalého nerozpustného zoskupenia kryštálov v povrchovej a   podpovrchovej vrstve betónovej konštrukcie (do hĺbky cca 5 – 7 cm)

– aplikácia izolačných náterov – vytvorenie elastickej nepriepustnej resp. semipermeabilnej bariéry s extrémnou adhéznou schopnosťou k betónovému podkladu

– impregnácia betónového povrchu– využitie vysokoviskóznych náterových systémov a izolácia povrchovej a podpovrchovej vrstvy betónu.

– aplikácia špeciálnych náterov – antifoulingové nátery, protipožiarne nátery a iné

4. Oprava a izolácia dilatácií betónových blokov
– tzv. sendvičová izolácia dilatačných škár, zabezpečujúca jednak spoľahlivú izoláciu   dilatácií aj pri tlakovej vode a zároveň aj mechanickú ochranu dilatácie.

Uvedené činnosti je naša spoločnosť CHESTREAL PROGRESS, a.s. schopná́ realizovať aj v extrémnych podmienkach vyplývajúcich z nedostupnosti týchto plôch (výška, hĺbka, sklon atď.)

Vybrané oblasti využitia servisu spoločnosti CHESTREAL PROGRESS a.s.:
– komíny a chladiace veže – čistenie, reprofilácia, náter – sekundárna ochrana
– podlahy
– aplikovane stierkou
– liate podlahy
– záchytné vane, zberné nádrže a jímky – odmastenie, reprofilácia, izolácia, náter
– priehradné a oporné múry – čistenie, reprofilácia, oprava dilatácií
– suterénne priestory – hydroizolácia proti tlakovej spodnej vode a iné.


Izolácie betónových konštrukcií

Cieľom izolácie betónových konštrukcií je utesnenie betónu voči prieniku kvapalín a plynov, pri súčasnom zachovaní schopnosti betónu zbavovať sa zbytkovej vlhkosti. 

Izoláciu betónovej konštrukcie môžeme uskutočniť 3 spôsobmi:

1. Vytvorenie povrchovej bariéry – nátery, povlaky, potery
Vytvorenie izolácie betónového povrchu realizáciou povrchovej bariéry náterom, povlakom, resp. poterom, je vhodné vtedy, ak okrem spoľahlivého utesnenia betónu je prioritou aj ochrana betónu voči oderu a chemickým vplyvom a estetické zhodnotenie povrchu.

2. Impregnácia betónu
Penetrácia porézneho betónového povrchu vysokoviskóznym náterom je vhodná ak je potrebné výrazne zvýšiť hydrofobizačné vlastnosti betónového povrchu.

3. Kryštalická izolácia betónu
Impregnácia betónu, kde impregnačná hmota chemickou reakciou vytvorí zoskupenie nerozpustných kryštálov. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu, trvalo betón utesní a ochráni proti priesakom vody a iných kvapalín. Rýchlosť a hĺbka prerastania betónu týmito kryštálmi závisí od prítomnosti vody a teploty. Úspešnosť hydroizolácie nezávisí na priľnavosti k betónovému povrchu.

Výhody kryštalickej izolácie:
– spoľahlivá izolácia aj voči tlakovej vode
– izoluje betónový povrch voči prieniku chemikálií ( pH 3 – 11 )
– ošetrený betón sa nedrobí, nevyplavuje
– dovoľuje betónu zbavovať sa zbytkovej vlhkosti
– predĺženie životnosti a odolnosti betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže
– výrazné zvýšenie mrazuvzdornosti betónovej konštrukcie
– výrazné skrátenie mokrých procesov pri betonárskych prácach (nevyžaduje sa   vyzretý betón)
– možnosť aplikácie z pozitívnej aj negatívnej strany
– životnosť izolácie je limitovaná životnosťou celej betónovej konštrukcie
– jednoduchá a netoxická aplikácia
– nedá sa roztrhnúť, prepichnúť ani porušiť vo švoch


Ochrana betónových podláh metódou liatia

Sekundárna ochrana podláh

Výhody kryštalickej izolácie:
– spoľahlivá izolácia aj voči tlakovej vode
– izoluje betónový povrch voči prieniku chemikálií ( pH 3 – 11 )
– ošetrený betón sa nedrobí, nevyplavuje
– dovoľuje betónu zbavovať sa zbytkovej vlhkosti
– predĺženie životnosti a odolnosti betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže
– výrazné zvýšenie mrazuvzdornosti betónovej konštrukcie
– výrazné skrátenie mokrých procesov pri betonárskych prácach (nevyžaduje sa   vyzretý betón)
– možnosť aplikácie z pozitívnej aj negatívnej strany
– životnosť izolácie je limitovaná životnosťou celej betónovej konštrukcie
– jednoduchá a netoxická aplikácia
– nedá sa roztrhnúť, prepichnúť ani porušiť vo švoch

V oblasti opravy a aplikácie sekundárnej ochrany podláh vrátane zlepšenia ich fyzikálno-mechanických a estetických vlastností a odolnosti voči mechanickému zaťaženiu a chemickým vplyvom ponúka CHESTREAL PROGRESS, a.s. svoje služby zákazníkom v štyroch hlavných oblastiach.

1. Aplikácia povlakov do rôznych typov prostredia (hrúbka 2 mm – 10 mm)
– aplikácia stierkou
– aplikácia polymérkompozitných ARC liatych podlahových systémov
– aplikácia epoxidových a polyuretánových liatych podlahových systémov

V tejto oblasti ponúkame riešenie nie len pre prevádzky s mimoriadnym mechanickým a chemickým zaťažením, ale aj pre prevádzky, v ktorých aplikácia podlahových systémov vedie k zaisteniu bezprašnosti prostredia, zvýšeniu bezpečnosti, či zlepšeniu estetických vlastností sanovaných priestorov.

2. Aplikácia poterových systémov na báze cementu, epoxidu a polymérkompozitných ARC produktov (hrúbka nad 10 mm)

V rámci tejto oblasti využívame štandardné technologické postupy najmä pre zabezpečenie sanácie podkladu pod krycie vrstvy podlahových systémov. V prípade ARC produktov sú v tejto skupine zahrnuté špeciálne technologické postupy pre realizovanie tzv. pancierových podláh zabezpečujúcich maximálnu ochranu v prevádzkach s extrémnym mechanickým namáhaním.

3. Realizácia priemyselných podláh ukladaním dlažby
Ukladanie a lepenie dlažby dopĺňa ponuku spoločnosti CHESTREAL PROGRESS, a.s. v oblasti štandardných postupov sanácie podláh. Ide o snahu ponúknuť riešenie zákazníkovi aj v tých prípadoch, keď aplikácia vyššie spomínaných systémov nie je vhodná najmä z hľadiska nutnosti zachovania pôvodného charakteru stavby (Zákon o ochrane pamiatkového fondu) atď.

CHESTREAL PROGRESS, a.s. doporučuje:
ARC polymérkompozitné produkty:s

Výhody:
– vynikajúca odolnosť voči abrázii a nárazom
– vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom
– vysoká priľnavosť k suchým aj vlhkým povrchom
– tepelná rozťažnosť je blízka tepelnej rozťažnosti betónu
– nezmršťuje sa – slabá exotermická reakcia
– 3 – násobne vyššie mechanicko-fyzikálne vlastnosti ako betón