Ochrana kovov

Ochrana kovových konštrukcií a strojnotechnologických zariadení

Jednou z najprogresívnejších a najefektívnejších činností našej spoločnosti je oprava a ochrana kovov pred koróziou, eróziou, abráziou, kavitáciou a chemickými vplyvmi. Najefektívnejším spôsobom, ako chrániť kovy pred uvedenými negatívnymi vplyvmi, je použitie polymérkompozitných materiálov.

V tejto oblasti je možné z dlhodobejšieho hľadiska ušetriť podstatnú časť prostriedkov pri údržbe strojných a technologických zariadení. Progresívna metóda ochrany kovových materiálov pomocou polymérkompozitov dokonale nahrádza predchádzajúce metódy ako je pogumovanie, laminácia, aplikácia náterov s krátkou životnosťou a pod. Na rozdiel od laminácie, polymérkompozity sa vyznačujú priľnavosťou k materiálu niekoľkokrát vyššou, čo platí aj o charakteristikách pevnosti v ťahu, v tlaku, v ohybe, takže pri vyšších tlakoch či akejkoľvek inej mechanickej záťaži nedochádza k odlupovaniu či vzniku trhlín.

Životnosť tohto materiálu niekoľkokrát prevyšuje životnosť pôvodného materiálu, spoločnosť obvykle ponúka minimálnu záručnú dobu 5 rokov. Životnosť takéhoto materiálu sa odhaduje na 10 až 12 rokov.

Naša spoločnosť opravila takýmto spôsobom desať tisíce štvorcových metrov. Zvýšila sa efektívnosť a znížili náklady na bežnú údržbu počas pravidelných odstávok výroby. Použitím polymérkompozitov má povrch po opätovnom uvedení do prevádzky vysokú odolnosť voči negatívnym vplyvom spôsobujúcim degradáciu kovov. Vysokolesklý povrch znižuje trecí odpor, zlepšuje tok kvapalín a účinnosť čerpadiel.

Ako príklady početných oblastí použitia možno uviesť:

– nádrže pre chemikálie a iné produkty s pH od 1 po 14, kondenzačné nádrže pre   turbogenerátory v oblasti energetiky,
– potrubia, nádrže, zvary nádrží z nehrdzavejúcej ocele v primárnych okruhoch   atómových elektrární, silá pre popolček alebo betón, vákuové čerpadlá, obežné   kolesá, reakčné nádoby, špirálové čerpadlá,
– výmenníky tepla, odsávacie potrubia pre plyny, ventilátory, komíny,
– pre externé konštrukcie, ako sú nátery nádrží, konštrukcie v ťažko zaťaženom   prostredí, konštrukcie vyžadujúce ochranu voči UV žiareniu,
– špeciálne aplikácie v priestoroch extrémne zaťažených kavitačným a abrazívnym   pôsobením prúdiaceho média, ako napr. náhony na lopatky turbín a čerpadiel   rôznych veľkostí a priemerov, savky a ďalšie súčasti prečerpávacieho
  sústrojenstva.

Viacvrstvový náter na ochranu zariadení a kovových konštrukcií proti korózii je možné aplikovať aj v extrémne korozívnom prostredí alebo pre ťažké, mokré, stále vlhké podmienky ako sú lode, zariadenia v dokoch, mosty, tlakové potrubia, skladovacie nádrže vystavené atmosferickým podmienkam a pod.