Politika integrovaného systému manažérstva (IMS)

Vízia:

“Zákazník u nás dostane všetko z jednej ruky“

  • opravy, údržba strojnotechnologických zariadení, rekonštrukcie a opravy betónových konštrukcií stavieb
  • dodávka a inštalácia systémov a komponentov pre filtráciu atmosférického vzduchu
  • realizácia liatych podláh a hydroizolácií, ochrany kovových konštrukcií, strojných a technologických zariadení proti korózii, abrázii a erózii.

Na podporu napĺňania tejto vízie top manažment vyhlásil túto Politiku a základné princípy IMS:

  • Neustále zlepšovanie integrovaného systému a procesov chápeme ako základ pre skvalitňovanie služieb, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a  dosiahnutie zhody s očakávaniami ostatných zainteresovaných strán.
  • Zaviazali sme sa plniť relevantné právne a ostatné záväzné predpisy v oblastiach kvality, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
  • Prijímame opatrenia na riadenie rizík  a príležitostí, preferujeme prevenciu znečistenia životného prostredia a poškodenia zdravia zamestnancov a iných osôb.
  • Našich zamestnancov motivujeme k zvyšovaniu profesionality, angažovanosti a svedomitosti pri plnení pracovných povinností a podporujeme ich zapojenie do zlepšovania úrovne bezpečnosti pri práci.
  • Poskytujeme zdroje pre zlepšovanie  environmentálnej a bezpečnostnej výkonnosti, prioritne prijímame opatrenia zamerané na minimalizáciu nepriaznivých environmentálnych dopadov, rizík, ohrození, pracovných úrazov a iných nehôd.
  • Zlepšujeme podmienky práce, chránime zdravie zamestnancov a vytvárame zdravé pracovné prostredie. Stanovujeme si ciele pre napredovanie a zvyšovanie efektívnosti.
  • Účinne riadime všetkých externých poskytovateľov s cieľom splnenia požiadaviek na kvalitu,  ochranu životného prostredia a zdravia.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti CHESTREAL PROGRESS a.s., je prezentovaná a oznamovaná i ostatným zainteresovaným stranám.