Politika integrovaného systému manažérstva (IMS)

Vízia:

“Zákazník u nás dostane všetko z jednej ruky“

 • rozbor aktuálneho stavu stavebných a strojno – technologických zariadení
 • návrh riešenia rekonštrukcie, opráv, údržby, vrátane optimalizácie nákladov
 • realizácia rekonštrukčných prác a údržby a garancie
 • záručný a pozáručný servis
 • organizovanie odborných seminárov a zaškolenie obsluhy
 • dlhodobé sledovanie kvalitatívnych kritérií vykonaných prác s hodnotením spokojnosti zákazníka u projektov a zákaziek.

Základné princípy Politiky IMS:

 • Neustále zlepšovanie a zefektívňovanie systému riadenia a procesov chápeme ako základ pre skvalitňovanie produktov a služieb, zvyšovanie výkonnosti firmy a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.
 • Zaviazali sme sa plniť relevantné právne a ostatné záväzné predpisy v oblastiach kvality, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
 • Prijímame opatrenia na riadenie rizík a príležitostí, preferujeme prevenciu znečistenia životného prostredia a poškodenia zdravia zamestnancov a iných osôb.
 • Od našich zamestnancov na druhej strane vyžadujeme profesionalitu, angažovanosť a svedomitosť pri plnení pracovných povinností a požiadaviek integrovaného systému.
 • Podporujeme zvyšovanie environmentálnej výkonnosti, prioritne prijímame opatrenia zamerané na minimalizáciu nepriaznivých environmentálnych dopadov.
 • Zlepšujeme podmienky práce, chránime zdravie zamestnancov a pracovné prostredie a stanovujeme si ciele pre zvyšovanie výkonnosti a spoľahlivé riadenie celého integrovaného systému.
 • Účinne riadime všetkých externých poskytovateľov s cieľom splnenia požiadaviek produktov a služieb.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti CHESTREAL PROGRESS a.s., je prezentovaná a oznamovaná i ostatným zainteresovaným stranám.